Еуроген

Фармски софтвер

softver1 agrosoft softver2 softver3 softver4

Од 2004 година Еуроген ДООЕЛ е официјален дистрибутер на фирмата AgroSoft од Данска која е креатор на повеќе програмски пакети од областа на сточарството како што се WinPig (програма за раководње на свињарски фарми) и WinOpti (програма за оптимализација на комплетни крмни смески за добиток).
WinPig.Net е нов менаџмент систем  од AgroSoft. Овој програм беше развиен во соработка со производителите на свинско месо, консултанти и ветеринари.
Базирана е на 25 годишно искуство и ја задржа добро познатата прифатливост од клиентите и лесната работа, но со додадени бројни функции и анализи. Оваа програма може да се користи од сите производители на свињи во цел свет, од најмали до најголеми компании. WinPig.Net е под постојан развој за да се прилагоди на променливите услови за модерниот одгледувач.                  
Неколку можности на програмата:

  • Интегрирана програма за маторици, прасиња и гоеници.
  • Развиена за планирање, контрола, симулација и анализа.
  • Програмата е развиена во соработка со одгледувачите на свињи, консултанти и ветеринарни експерти.
  • Засилена анализа со содржајни графикони. 
  • Интегрирана со рачни компјутери, електронски ушни маркици и компјутери за исхрана.
  • Може индивидуално да се обликува за посебните желби и рутини на корисникот. 
  • Темелни информации и калкулации, со кои може да се види формулата која е поставена за анализата, па се до индивидуално грло.
  • Ги содржи скоро сите можни комбинации на контролни листови, картици за маторици, листи за фармата, неделни листи, листи за контрола и др.
  • Листи за активности на маторица и нерез контролирани по желба на корисникот.
  • Содржи анализи на резултатите на фарма и здравјето на свињите базирани на дистибуција по паритет по ред (легло по ред).
slika1 slika2
Copyrights © 2015. Еуроген ДООЕЛ